Dokumenty szkoły


Dokumenty szkoły


Statut Szkoły Podstawowej nr 2

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Standardy Ochrony Małoletnich

Zbiór wewnątrzszkolnych procedur postępowania w sytuacji problemowego zachowania ucznia

Polityka bezpieczeństwa informacji

Pod tym linkiem znajdują się WSZYSTKIE regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie, w tym:

 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin kontaktów z Rodzicami
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin oddziałów przedszkolnych
 • Regulamin pobytu ucznia w szkole
 • Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub osiągnięcia artystyczne
 • Regulamin sprawowania opieki nad uczniem w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
 • Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
 • Regulamin uroczystości i imprez szkolnych
 • Regulamin organizacji zajęć dodatkowych
 • Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu i dźwięku
 • Regulamin postępowania w razie wypadku w szkole
 • Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
 • Regulamin korzystania z boiska z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową
 • Regulamin korzystania z placu zabaw
 • Regulamin korzystania z miasteczka ruchu drogowego
 • Regulamin korzystania ze świetlicy
 • Regulamin korzystania z biblioteki
 • Regulamin wolontariatu
 • Regulamin organizacji wycieczek
 • Regulamin kolonii/półkolonii/zimowisk
 • Regulamin korzystania ze szkolnej stołówki
 • Regulamin korzystania z szatni