Karta rowerowa


Karta rowerowa – zasady uzyskiwania i egzaminowania.


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:

 1.  teoretycznej:
  – rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań.
 2.  praktycznej;
  – udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  – jazda rowerem w miasteczku komunikacyjnym.

Część teoretyczna składa się z formy testu zawierającego 25 pytań. Są one dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html. Uczeń losuje 1 z 15 testów  rozwiązuje go na arkuszu zaliczeń. Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru, a czas przeznaczony na jego rozwiązanie nie może przekroczyć 40 minut. Za zaliczony test uważa się zdobycie ponad 80% poprawnych odpowiedzi, co stanowi minimum 20 pytań.

Część praktyczna z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej polega na zastosowaniu dostępnych środków niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia, które wykonuje się na fantomie. Czas na wykonanie tego zadania nie może przekroczyć 5 minut.

Część praktyczna z jazdy rowerem odbywa się w miasteczku komunikacyjnym, znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie. Polega ona na przejechaniu określonej trasy z dostosowaniem się do znaków i warunków obowiązujących na drodze. Sprawdzenie tych umiejętności może odbywać się w obecności rodzica lub prawnego opiekuna. Czas przejazdu nie jest limitowany.

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 1268)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

 

Warunki ubiegania się o kartę rowerową:

 1. Każde dziecko przystępujące do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną, potwierdzającą wiek i tożsamość.
 2. Wypełniony ARKUSZ ZALICZEŃ. Jest to druk MEN-VI/28, wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. Badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do ubiegania się o tego typu uprawnienia (karty rowerowej).
 4. Ustala się terminy egzaminów teoretycznych i praktycznych w miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień.
 5. Uczeń przystępuje do sprawdzenia wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, ściśle ustalonym z nauczycielem.
 6. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z pierwszej pomocy przedmedycznej i jazdy na rowerze w miasteczku komunikacyjnym.
 7. Rower zapewnia szkoła lub może być własnością ucznia, pod warunkiem że spełnia wymagania co do wyposażenia niezbędnego do poruszania się po drogach publicznych.
 8. Jazda odbywa się w kasku ochronnym, będącym własnością ucznia. W przypadku jego braku zostaje on zapewniony przez szkołę.
 9. Dzieci mają możliwość uzyskania karty rowerowej w klasach IV-VIII pod warunkiem, że są oni uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie.

Po zaliczeniu egzaminu kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.