Historia szkoły


Historia szkoły

 


Krótki rys historyczny

 

 

W latach PRL-u zadbano o wszechstronny rozwój gospodarczy, rozbudowę urządzeń komunalnych i socjalnych, szczególną zaś opieką otoczono szkolnictwo.

Po wyzwoleniu nauka w szkole podstawowej w Koronowie rozpoczęła się już w lutym 1945 r. z inicjatywy Zarządu Miejskiego. W dniu 26 lutego 1945 r. kierownikiem szkoły podstawowej w Koronowie został mianowany przez Powiatowy Inspektorat Oświaty w Bydgoszczy – Józef Ceynowa. Nauka początkowo odbywała się w budynku przy ul. Sobieskiego 16. Po likwidacji szpitala wojskowego na terenie obecnego Liceum Ogólnokształcącego, szkoła otrzymała również gmach przy ul. Szkolnej 4 w marcu 1945 roku.

W roku 1961 w związku z perspektywą oddania do użytku nowego gmachu szkolnego przeprowadzono podział miasta na rejony szkolne. Na podstawie tego podziału obok istniejącej Szkoły Podstawowej nr 1 powstała druga placówka szkolnictwa podstawowego w Koronowie – Szkoła Podstawowa nr 2. W okresie od września do grudnia 1961 r. lekcje w obu szkołach odbywały się na dwie zmiany w gmachu przy ul. Sobieskiego 16, którego gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 1.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie otrzymała własny budynek w grudniu 1961 roku. Wybudowany on został z funduszy państwowych w latach 1960-1961 przy ul. Dworcowej 48. Koszt budowy tego gmachu wyniósł 6.608.000 zł, a koszt jego wyposażenia we wszystkie pomoce naukowe oraz sprzęt 940.000 zł.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie w latach 1961- 1974 działała ponadto siedmioklasowa Szkoła dla Pracujących systemem wieczorowym. Jej kierownikiem był Tadeusz Piskozub, a kadrę pedagogiczną stanowili nauczyciele szkoły dziennej SP2.

Od 1 września 1960 r. wznowiono działalność szkoły w Salnie, była ona punktem filialnym najpierw Szkoły Podstawowej nr 1 a od 1961 r. Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie. Pod względem organizacyjnym i dydaktycznym stanowiła wspólną Radę Pedagogiczną z SP 2 w Koronowie. Uczniowie po klasie trzeciej kontynuowali naukę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie bądź ze względu na miejsce zamieszkania w szkołach podstawowych w Witoldowie czy Wierzchucinie Królewskim.

W latach 1961-2002 do szkoły uczęszczało 318 uczniów z Salna, Byszewa i Stefanowa.

Pierwszym nauczycielem była p. Jadwiga Jaworska, która przez 23 lata ucząc, pełniła też funkcję kierownika punktu filialnego.

Po odejściu na emeryturę p. Jadwigi Jaworskiej od 1 września 1986 r. do czerwca 1997 r. funkcję kierownika pełnił p. Cezary Bosacki, nauczycielem zaś była p. Hanna Bosacka, później także p. Magdalena Szwajca.

Pracownikami gospodarczymi szkoły byli państwo Teresa i Henryk Cieślińscy.

Szkoła stanowiła centrum życia kulturalnego wsi Salna. W świetlicy wiejskiej odbywały się okolicznościowe uroczystości zarówno szkolne jak i wiejskie. Rodzice byli dumni z osiągnięć swoich dzieci i samej szkoły.

W roku 1966 nastąpiła dalsza reorganizacja szkolnictwa podstawowego w Koronowie, a dzieci uczęszczające dotychczas do klas w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym przeszły do lokalnych szkół podstawowych.

1 września 1974 r. swoją działalność rozpoczęła Gminna Szkoła Zbiorcza w Koronowie nosząca imię Komisji Edukacji Narodowej. Jednocześnie zmniejszono w Szkole Podstawowej nr 2 ilość oddziałów szkolnych. Nadal obowiązywała rejonizacja.

Godnym uwagi jest kolejna reorganizacja szkolnictwa. W 1999 roku zmienił się system kształcenia w Polsce. Powstały sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja oraz trzyletnie szkoły licealne i licea profilowane.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie w latach 1999-2003 (ze względu na zbyt dużą liczbę uczniów w Gimnazjum nr 1) funkcjonowało Gimnazjum nr 2, do którego uczęszczało 200 uczniów, a funkcję dyrektora pełniła p. Eryka Kwiatkowska.

 

 

Lata 1961-1990

 

 

Rozwój placówki

Wróćmy do roku 1950. 1 sierpnia tegoż roku Stanisław Tadeusz Piskozub podejmuje pracę w charakterze nauczyciela historii w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Sobieskiego 16 w Koronowie. Doceniając Jego zaangażowanie Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bydgoszczy pismem z dnia 23 lipca 1952 r. powierza Mu obowiązki kierownika tejże szkoły, które pełni do 31 sierpnia 1961 roku.

Od września 1961 r. decyzją władz miejskich i Kuratorium Oświaty Tadeusz Piskozub zostaje mianowany – początkowo kierownikiem – po zmianie nomenklatury dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Dworcowej 48 w Koronowie i sprawuje tę funkcję nieprzerwanie do 31 sierpnia 1990 roku.

Tadeusz Piskozub dał się poznać nie tylko jako wspaniały nauczyciel historii a także wiedzy o społeczeństwie i przyjaciel młodzieży, ale również okazał się świetnym organizatorem życia szkoły. Potrafił w skuteczny sposób wyzwolić inicjatywę w doskonaleniu pracy pedagogicznej całego zespołu nauczycielskiego, także administracji szkolnej i obsługi. Stwarzał dobre warunki do pracy.

W latach 70-tych i 80-tych budynek okazał się zbyt ciasny. Uczniów z roku na rok przybywało, ich ilość wahała się od 900 do 1350, coraz trudniej pracowało się w zbyt dużych liczebnie klasach. Nauka odbywała się na trzy zmiany, także w soboty. W szkole zatrudnionych było wówczas 39 nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi.

Dyrektor Piskozub rozpoczął budowę dodatkowego skrzydła szkoły od wschodniej strony boiska. Środki finansowe pozyskał m.in. z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, od władz Koronowa, przewóz materiałów budowlanych i siłę roboczą od 49 Pułku Piechoty z Bydgoszczy, który był opiekunem i sympatykiem naszej szkoły.

Budowa nowego skrzydła szkoły rozpoczęła się. Powstały fundamenty, jednak dalszy etap budowy został wstrzymany z braku funduszy. Koszty przewyższyły możliwości finansowe jednostki nadrzędnej Kuratoriom Oświaty. Fundamenty zasypano.

Ważnym celem pracy dyrektora była szczególna dbałość o wysoki poziom wyników dydaktycznych oraz realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych szkoły. Młodzież została podzielona na trzy grupy wiekowe:

klasy I-III przyjęły nazwę – Bojownicy
klasy IV-VI nosiły miano – Dąbrowszczacy
klasy VII-VIII nazywały się Walterowcy.

Uczniów obowiązywał jednolity strój szkolny, czyli mundurki, dla dziewcząt był to fartuszek, dla chłopców bluza. Kolor stroju musiał być czarny lub granatowy, a ozdabiał go biały kołnierzyk. Na prawym przedramienia mundurków noszono szkolną tarczę.

W 1968 r. szkoła przeżywała swoje wielkie święto. Tego roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie miała miejsce szczególna uroczystość nadania placówce imienia Generała Karola Świerczewskiego, na ówczesne czasy bohatera, patrioty, który był symbolem walki “Za wolność Waszą i naszą” i sztandaru ufundowanego w części przez rodziców, w części przez wspomniany pułk oraz przez lokalne zakłady pracy.

Myśl jest światłem wiedzy 1368-1968

Te słowa zdobią rewers sztandaru upamiętniający 600-lecie nadania osadzie Koronowo praw miejskich. Na awersie widnieje nazwa Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie im. Generała Karola Świerczewskiego.

Innowacyjną formą wychowawczą i dydaktyczną była wymiana doświadczeń w ramach współpracy i sojusznikami szkoły nie tylko z Polski ale Europy i świata. W latach 1963-1989 przebywały w szkole delegacje min. z ZSRR, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czech, Włoch, Danii, USA. Wizyty wymienionych delegacji zapisane są w księdze pamiątkowej zwanej Złotą Księgą.

W szkole gościły również inne grupy:
17-osobowa drużyna sportowców z Niemiec,
delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża z Warszawy,
aktyw Ligi Obrony Kraju wraz z kierownikiem,
delegacja Szkoły Podstawowej nr 159 w Łodzi i Inspektoratu Oświaty w Łodzi,
gwiazdy piosenki cygańskiej,
piosenkarz Jerzy Połomski,
odbyło się też spotkanie z reżyserem –  mistrzem polskiego kina Jerzym Hoffmanem.

Należy również zaznaczyć, że dyrektor Tadeusz Piskozub był inicjatorem prac młodzieży corocznych akcji typu: sadzenie lasu, zbioru ziemniaków. czynów społecznych i zbiórki makulatury. Wzorowo organizował w szkole kolonie letnie dla młodzieży z różnych zakładów pracy w Polsce.

Dyrektor za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej został odznaczony i wyróżniony Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, w tym Krzyżem Zasługi dla ZHP, licznymi medalami, w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także odznakami, z których najbardziej cenił Odznakę „Przyjaciel Dziecka”.

Stanisław Tadeusz Piskozub zmarł 6 września 1998 roku. Cała brać uczniowska, pedagodzy i pracownicy szkoły, władze oraz społeczeństwo Koronowa z szacunkiem i powagą pożegnało wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie i zasłużonego Obywatela miasta uczestnicząc w pogrzebie. Został on pochowany na cmentarzu parafialnym w Koronowie. Na pomniku wyryto napis, który odzwierciedla, jak ważną rolę odegrał w życiu rodziny, współpracowników i mieszkańców naszego miasta:

“Gdyby miłość mogła uzdrawiać, byłbyś wśród nas”

Pierwszym zastępcą kierownika Tadeusza Piskozuba została, długoletnia już nauczycielka, pani Barbara Gniot, która większą część swego pracowitego życia poświęciła szkole i dzieciom. Za całokształt pracy została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Ponadto funkcję zastępców dyrektora Piskozuba sprawowały:

Pani Franciszka Smolińska w latach 1967-1972
Pani Czesława Nowicka w latach 1969-1974
Pani Eryka Kwiatkowska w latach 1972-1990
Pani Jadwiga Rybka w latach 1987-1989

 

Lata 1990 - do chwili obecnej

 

 

 

Modernizacja i rozbudowa szkoły

W 1990 r. po odejściu na emeryturę Dyrektora Stanisława Tadeusza Piskozuba obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy oraz władz miasta Koronowa przejął mgr Zbigniew Głogowski.

Dyrektor Głogowski po objęciu stanowiska od początku miał własną wizję funkcjonowania placówki prowadzącą do unowocześnienia bazy dydaktycznej, wygospodarowując dodatkowe powierzchnie nadmetrażu niektórych sal lekcyjnych, by stworzyć odpowiednie warunki dla grup językowych, realizacji zajęć terapeutycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych, gabinetów: zastępców dyrektora, pedagoga, pomieszczenia ze sprzętem dla koła BRD.

Całkowicie zmodernizowano istniejącą pracownię chłopców mieszczącą się na zapleczu sali gimnastycznej.

Trafnym pomysłem była likwidacja pracowni fizyczno-chemicznej i gruntowna jej przebudowa na rzecz dwóch pracowni przyrodniczych, adaptacja sali 73 na pracownię komputerową oraz utworzenie drugiej tego typu pracowni w sali 74.

Ponadto w celu usprawnienia pracy biblioteki, staraniem dyrektora, z części mieszkań pracowniczych powiększono bibliotekę szkolną oraz utworzono gabinet pedagoga.

Sukcesywnie odnawiano korytarze, zmieniając ich wygląd na poszczególnych kondygnacjach. Na parterze w oszklonych gablotach wyeksponowano sztandar szkoły, puchary i nagrody za osiągnięcia sportowe, naukowe oraz artystyczne. Stworzono miejsce dedykowane Janowi Pawłowi II.

Przeprowadzono kapitalny remont sali gimnastycznej. W trosce o zdrowie dzieci w całym budynku szkoły wyremontowano sanitariaty. W miejscu pomieszczeń byłej stołówki utworzono przestronne i estetyczne szatnie dla całej społeczności szkolnej.

Centrum zarządzania szkołą – sekretariat szkolny oraz stanowisko pracy intendenta umieszczono na parterze w starym budynku.

Zrezygnowano z prywatnej działalności sklepiku szkolnego na rzecz sklepiku prowadzonego przez uczniów najstarszych klas pod kierunkiem nauczycieli.

 

1 września 2003 r. nastąpiło otwarcie nowego skrzydła budynku szkoły. Szkoła zyskała 8 przestronnych sal dydaktycznych dla klas I-III, gabinety: psychologa (1) i logopedów (2), drugą salę gimnastyczną, nowoczesną kuchnię i stołówkę na 140 osób. Powstała też na parterze druga świetlica szkolna z pełnym wyposażeniem.

Z inicjatywy dyrektora w celu integracji i ku uciesze najmłodszych uczniów powstał plac zabaw.

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, przychylności i poparciu władz miasta, zaangażowaniu dyrektora, a przede wszystkim determinacji nauczycieli wychowania fizycznego w 2010 r. oddano do użytku nowoczesny kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych.

Przeprowadzono pełną komputeryzację budynku w każdej sali dydaktycznej, w gabinetach i sekretariacie zainstalowano nowoczesny sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, multimedia oraz łącza internetowe pozwalające na sprawny i swobodny przepływ informacji między szkołą, nauczycielem i rodzicem.

Całkowicie skomputeryzowano bazę danych szkoły, wprowadzono dziennik elektroniczny, skatalogowano elektronicznie bibliotekę, utworzono w czytelni stanowiska komputerowe oraz utworzono stronę internetową placówki.

 

Lata 90-te XX wieku przyniosły zmiany ustrojowe, przeprowadzono w Polsce liczne reformy, zarówno na niwie oświatowej jak i w różnych sferach życia.

1 stycznia 1995 roku wszystkie gminy przejęły prowadzenie szkół podstawowych, w tym także gmina Koronowo. Od tej pory rolą samorządu stało się prowadzenie, administrowanie i zabezpieczanie potrzeb materialnych szkół.

 

Za dotychczasowe kierowanie Szkołą Podstawową nr 2 dyrektor mgr Zbigniew Głogowski otrzymał między innymi:

Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego w 2004 roku, Nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej w 2004 roku, Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2009 roku, Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa w 1999 roku oraz medale i Nagrody Burmistrza Koronowa.

Na wizerunek nowoczesnej, integrującej młodzież i środowisko placówki pracowali zastępcy dyrektora Zbigniewa Głogowskiego:

Pani Eryka Kwiatkowska w latach 1990-1999
Pani Krystyna Nowicka w latach 1991-1998
Pani Jolanta Domek w latach 1999-2004
Pani Alicja Kaczmarek od 1999 roku do
Pani Jolanta Kwaśniewska od 2004 roku do

 

 Jan Paweł II nowym patronem szkoły

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2002 r. podjęto uchwałę, aby przystąpić do prac nad nadaniem szkole imienia.

24 czerwca 2003 roku Rada Pedagogiczna zatwierdziła wybór Jana Pawła II na patrona szkoły, a 24 września 2003 roku Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę nadającą Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie imię Jana Pawła II.

27 października 2003 roku odbyła się podniosła uroczystość przyjęcia przez szkołę imienia Jana Pawła II jako nowego patrona.

3 czerwca 2004 nasza placówka została wpisana na listę Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.

 

21 października 2006 roku szkoła otrzymała nowy sztandar.

Sztandar jest najważniejszym symbolem szkoły. Umieszczono na nim napis: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie i wzbogacono następujące elementy: prawa strona na biało-żółtym tle widnieje flaga Koronowa a na niej insygnia papieskie; lewa strona na biało-czerwonym tle umieszczono godło państwowe. Dzień otrzymania sztandaru stał się “Świętem Szkoły”.

W 2021 r. po odejściu na emeryturę Dyrektora Zbigniewa Głogowskiego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy oraz władz miasta Koronowa przejęła mgr Izabela Maćkowiak. Wraz z jej przyjściem rozpoczął się okres kolejnych, istotnych zmian w szkole.