Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp2koronowo.edupage.org


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-04-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-12.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-08.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok.
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Sekretarz Szkoły, sp2@koronowo.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277 11 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail szkoły sp2@koronowo.edu.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę drogą elektroniczną na adres e-mail: sp2@koronowo.edu.pl

Inne informacje i oświadczenia

Podjęto starania, by treści zamieszczone na stronie internetowej szkoły były dostosowane do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i aktualnie trwają prace nad usuwaniem wszelkich barier z tym związanych.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie

ul. Dworcowej 48
86-010 Koronowo

Wejścia do budynku szkoły znajdują się na parterze:

 • wejście główne od ul. Dworcowej – do niego prowadzą schody, przy wejściu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do nowego budynku – do niego prowadzą schody, dostępna platforma,
 • wejścia od strony boiska,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II zlokalizowana jest w dwóch budynkach:

 • budynek 1 posiada 4 poziomy połączone ze sobą schodami oraz windą zlokalizowaną przy wejściu głównym,
 • budynek 2 posiadający 2 poziomy połączone ze sobą schodami oraz windą zlokalizowaną przy wejściu do budynku, w budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.

Obsługa szkoły stara się reagować na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. W szkole zainstalowany jest system monitoringu – kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z zewnątrz; uczniów i nauczycieli. Przy wejściu znajduje się portiernia, a w niej pracownik za pośrednictwem, którego można przywołać pracownika administracji, skorzystać z kontaktu telefonicznego.

 

Możliwe utrudnienia w dostępie i korzystaniu dla osób z niepełnosprawnościami

 • W budynku szkoły nie ma zamontowanych informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak