Rodo


Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w szkole


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie,
  ul. Dworcowa 48, 86-010 Koronowo
 2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:Bezpośrednio z Administratorem:
  Numer telefonu: 53 3822620
  Adres email: sp2@koronowo.edu.plZ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  Adres email: sp2@koronowo.edu.pl
 3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
   

  CEL PRZETWARZANIA

   

  PODSTAWA PRAWNA
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego.

  Są to między innymi:

   

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  ustawa prawo oświatowe:

  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290);

  Ustawa o systemie oświaty o systemie oświaty

  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646)

   

  Przetwarzanie danych osobowych może również odbywać się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody

   

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

   

 4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym
  podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?
  Nie profilujemy osób.
 5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe i kto będzie miał do nich dostęp?
  Z uwagi na fakt, iż jesteśmy szkołą musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem,
  ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki.
  W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:
  • podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania
  informatycznego na podstawie podpisanych umów powierzenia, oraz organy władzy
  publicznej celem realizacji obowiązków prawnych
  Dostęp do danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka mogą mieć:
  • uprawnieni pracownicy naszej placówki,
 6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
  Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.
 8. Jakie są Twoje prawa?
  • W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – nie możemy usunąć ani zaprzestać przetwarzać twoich danych ponieważ zgodnie z przepisami prawa musimy przechowywać twoje dokumenty przez okres określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.
  • W przypadku danych osobowych przekazanych nam na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

________________________________________
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów

________________________________________
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji

________________________________________
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego